కొన్ని అడుగుల దూరంలోనే…

దు ఫు (712 – 770), చైనీయ మహాకవిఅనువాదం: పి. శ్రీనివాస్ గౌడ్ ఈ ఏడాది ముగియవచ్చింది.గడ్డి ఎండిపోతోంది.కొండ అంచుల్ని కోసుకుంటూగాలి…