కలలు కదిలిపోతున్నప్పుడు

కలలు ప్రసాదించమనిఈ పొలాలు ఎవరినీ వేడుకోలేదునేల నేలగానే ఉండాలనుకొందిఎవరో వచ్చి పసిడి కలలు నాలుగుకళ్లల్లో కళ్లాల్లో చల్లి వెళ్లారుఅవి పచ్చగా మొలకెత్తాయికల…