ఇంతకీ నా ఊరేది..!

ఇంతకీ నా ఊరేది? పుట్టిందోకాడ. సదివింది మరోకాడ. బతికేది పట్నంల. కరోనా జిందగీని ఉల్టాపల్టా చేసింది. ఇప్పుడు నేనేక్కడికి పోవాలె? పుట్టిన…