స్వేచ్ఛ జీవితేచ్ఛ

తలుపు తెరవగానేఒక సీతాకోకఎక్కడ్నుంచొచ్చిందో…గదుల మధ్యకానరాని గగనాన్ని వెదుక్కుంటుందో..లేని పూలచెట్లకై పచార్లు కొడుతుందో…తొలిరోజు ఈతనేర్వడానికొచ్చిన పిల్లాడిలాగృహగుహలోకి దారితప్పొచ్చినగ్రహాంతరవాసిలాదిక్కులేనిదై ,రెండు రెక్కలదిగులునదైఆకాశమంత అయోమయంతో అల్లాడిపోతూనే…సముద్రాన్ని…

నువ్వింతకు ముందే బాగుండేవాడివి

నాన్నానువ్వింతకు ముందే బాగుండేవాడివిమొక్కలుగా ఉన్న మేంవృక్షాలై పెరిగిపోతున్న కొలదీవ్యాపార కుబేరులు తవ్వుతున్నబంగారుగనిలా తరిగిపోతున్నావేమిటి నాన్నానువ్వింతకుముందే బాగుండేవాడివివిశాల మైదానాలు పూచిన మనస్సుతోమాలో వేకువల్ని…