భౌ… భౌ…

ఈ దేశం ఒక రహస్యాంగంసామూహిక ఆరాధన నిత్యకృత్యంప్రజలు సుఖరోగంతో తన్మయులై వున్నారు*కూలదోసిన పాఠశాల గోడలపై అంటించినసంస్కృతంలో లిఖించిన దేశ పటాన్నిఆవుగారు తీరిగ్గా…

దేశపటం

కాళ్ల కింద నేల కాదు,నెత్తి మీది నింగి కాదు..భుజాల మీది బాధ్యత.జైల్లో సముద్రం కాదు,బయట మిగిలిన ఎడారి కాదు..ఆత్మబలిదానపు ఆతృత.విత్తు ఒక్కటే…