కొత్త దొరలు

“ఈరన్నా… ఓ… ఈరన్నా…!” గలువ ముంగటి కొచ్చి, ఎవలో పిలుస్తున్నరని ప్రబావతమ్మ దొర్సాన్ని నుదురు మీద సెయ్యి అడ్డం పెట్టుకోని మరీ…

హవేలీ దొర్సాని

కథలన్నీ ఆధునిక కాలానికే చెంది వుండాలన్న నియమం లేని పరిస్థితి దాపురించిన ఊరది. పాత వాసనలు వీడని మనస్తత్వాలూ, మానసిక సంఘర్షణలూ……

విశ్వ విషవలయం

పదకొండు గంటల ఎండ అదరగొడుతున్నది. ఇల్లంతా రణగొణ ధ్వనితో చికాకుగా వుంది. మోహనక్కు ఆకలయితున్నది. ఆదివారమని టిఫిన్ సుత చెయ్యకుండా కూర్చున్నడు.…