అసంపూర్ణం

ప్రతి రాత్రిఉదయాన్ని ఉదయిస్తే! ఆరోజు… కొండచిలువను మింగి కొన్నిశవాల్నిపుక్కిలించిన కాళరాత్రి * అక్కడి హాహాకారాలకి కొండలు సైతం కరిగి కాలువలైన కన్నీళ్ళు…