ఉండుమరి కాళికలా

మెదడు మోకాళ్ళలో ఉన్నప్పుడుమోకాళ్ళ పైనున్న చర్మపు సంచీ మీదనేరం మోపడం సహజమే కదామెదళ్ళు మారాల్సిన చోటమొగతనం నూర్చాలనేదెవరైనామౌకావాదమంటాను నేను సామన్యులు అసమాన్యంగా…

రాజపత్రమే సాక్ష్యం

వుయ్ ద పీపుల్ భారత ప్రజలమైన మేము మాకు మేము సమర్పించుకున్న రాజపత్రం సాక్ష్యం రాజ్యాంగం హక్కుల అక్షయపాత్ర చేయాలనుకోకు దాన్ని…

అనచ్ఛాదిత

అన్నా… ముత్యాలమ్మ ముందున్న పోతురాజన్నా మనసు దాచుకోవడం రానిదాన్ని ఓ విషయం అడుగుతా ఏ ముసుగుల్లేకుండా సమాధానం చెప్తావా? అసలు ప్రశ్నకు…

అర్రొకటి కావాలి

ఆకాశంలో సగానికి బహిర్భూములు రాసిచ్చిన దేశంలో ప్రకృతి పిలుపులు ఇక్కడి అమ్మలకు మృత్యు తలుపులు శునకాలు సూకరాలతో పంచుకునే క్షేత్రపాలికలు మసక…

కరదీపాలు

భూమి పొరలతో స్నేహం చేసిమట్టిని అన్నం ముద్దలు చేసిఅందరి నోటికి అందించిపచ్చని పంటగ నిలబడలేకమృత్యు ఆకలిని తీర్చిన అమరుడాఓ పామరుడా జెండాలు…