మీ స్వేచ్ఛ కోసం యెలుగెత్తి నినదిస్తాం

మేము దుఃఖిస్తున్నాంమీరు కోల్పోయిన జీవితాల కోసంనెత్తురోడుతున్న మీ శరీరాల కోసంకూలిపోయిన మీ ఇళ్లకోసంవిలువైన మీ ప్రాణాల కోసం మీకూ మాకూ మధ్య…