నక్షత్ర ధార!

చుక్కలు లెక్కపెట్టడం అనే సరదా కొండదాసు తన పెంకుటింటి మీద పడుకొని తీర్చుకొలేడు. ఎందుకంటే అతనికి లెక్కలు రావు. అతని ఇల్లు…

పునఃరారంభం!

“ఈళ్లకి కార్లు బంగ్లాలు యాన్నుంచి వచ్చినయబ్బా” అని ఊర్లో వాళ్ళని చూసి బిత్తరపోయారు పాలెమోళ్ళు. అప్పటిదాకా లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ జనం…