అనుమతి లేకుండా!?

నయీం పచార్లు చేస్తూ ఓ గార్డెన్ లోకెళ్లాడు. అతనికి అక్కడి వాతావరణం బాగా నచ్చింది. అతను మెత్తని మృదువైన పచ్చగడ్డి తివాచీ…