రంగుల గాయాల ‘అనీడ’

మంచి కవిత్వం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే మథనపడినప్పుడు. మనసు గాయపడినప్పుడు, ఆకలి కోసం పేగులు అల్లాడినప్పుడు. అప్పుడు వచ్చే కవిత్వాన్నికి ఎలాంటి…

మానవి

” నాన్న నన్ను ఒగ్గేయ్‌… పట్నం బోయి ఏదొక పాసి పని సేసుకుంటా నా బతుకు నే బతుకుతా. నా బిడ్డను…