నగరం శిరస్సు

—————| మహమూద్ | నగరం ఇప్పుడు నగరంగా లేదు కానీ,ఎక్కడైనా మనుషులు మనుషులే! విధ్వంసం కూల్చేసిన ప్రతిసారీనగరాన్ని తిరిగి నిర్మించేది మనిషే!…